Ons plan voor
uw toekomst

Tip

Blader door het magazine via de pijltjes links en rechts op het scherm, of gebruik de pijltjes op uw toetsenbord.

Kijken naar

De toekomst

Investeren in de opvoeding van kinderen is investeren in de samenleving van morgen. Daar is CD&V rotsvast van overtuigd. Elk kind dat in Vlaanderen wordt geboren, moet alle kansen op een volwaardige opvoeding en een rooskleurige toekomst krijgen. Daarom staat het ondersteunen van gezinnen hoog op onze agenda.

CD&V wil zich blijven inspannen voor een geïntegreerd gezinsbeleid, en alle gezinsondersteunende tegemoetkomingen – kinderbijslag, kinderopvang, gezinszorg, studietoelagen, preventieve gezinsondersteuning… – nog beter op elkaar afstemmen. De dienstencheques geven gezinnen met kinderen ademruimte. Voor vele gezinnen is de kinderbijslag vandaag een absolute noodzaak.

Hij dekt een belangrijk deel van de kosten die bij de opvoeding van een kind komen kijken. CD&V wil ervoor zorgen dat de kinderbijslag een recht blijft voor elk Vlaams kind.

Gezinnen die het financieel moeilijk hebben, willen we een duwtje in de rug geven. Ook kinderen met een handicap krijgen onze aandacht. Daarom zal CD&V strijden voor extra tegemoetkomingen in de soms aanzienlijke meerkosten die de opvoeding van deze kinderen met zich meebrengt.

Onze
verdienste...

Het gelijkschakelen van de kinderbijslagen van zelfstandigen en werknemers: een faire maatregel.

Ons
plan...

Elk kind gelijke kansen op een mooie toekomst geven.

Marianne
Thyssen
Lijsttrekker
Europees Parlement

een warmnest

Ouders met kinderen moeten overdag de handen vrij hebben om te werken of een kwaliteitsvolle job te zoeken. Kortom, om aan de toekomst van hun gezin te werken. Daarom wil CD&V er de komende vijf jaar voor zorgen dat elk gezin met baby’s en peuters kan genieten van kinderopvang die niet alleen kwalitatief maar ook voor iedereen toegankelijk is.

Zo heeft elk gezin evenveel kans om een kinderopvang te vinden die aan zijn wensen beantwoordt. CD&V wil een correct evenwicht vinden tussen de economische, pedagogische en sociale functie van kinderopvang. Zo kan kinderopvang het arbeidsmarktbeleid versterken en tegelijk inspelen op maatschappelijke veranderingen.

CD&V wil het nieuwe decreet op de kinderopvang uitvoeren. Dit vereenvoudigt het systeem voor kinderopvang, maakt het betaalbaarder, zorgt voor meer plaatsen en zet in op kwaliteitsbewaking. In de voorbije vijf jaar investeerde de Vlaamse regering 110 miljoen euro extra in kinderopvang, wat resulteerde in 19.000 nieuwe plaatsen. CD&V heeft een ambitieus maar haalbaar doel voor ogen: in 2020 voor elke peuter of kleuter een plek beschikbaar te hebben. Een Vlaanderen met een kwalitatieve, betaalbare en toegankelijke kinderopvang is een warm Vlaanderen.

Onze
verdienste...

Het creëren van 19.000 nieuwe plaatsen voor kinderopvang.

Ons
plan...

Opvang voor elk kind tegen 2020

Ons onderwijs

=

onze
rijkdom

Want iedereen de beste onderwijskansen
geven, ook dat is een warm vlaanderen
Hilde
Crevits
Lijsttrekker Vlaams Parlement
West-Vlaanderen

Recente cijfers wijzen het uit: in weinig andere Europese regio’s worden kinderen zo goed voorbereid op het leven en een carrière als in Vlaanderen. Op onze lauweren rusten zit er echter niet in. De toekomst van Vlaanderen zit vandaag op onze schoolbanken, en wordt beter nu al klaargestoomd voor morgen. Ons menselijk kapitaal is onze grootste rijkdom en daar springen we beter verstandig mee om. Zeker in een wereld die elke dag kleiner wordt en sneller evolueert.

CD&V is ervan overtuigd dat een sterk onderwijs noodzakelijk is om te blijven groeien. Dat kan alleen door onze jongeren alle kansen te geven, en te blijven investeren in nieuwe methodes opdat elk kind zich ten volle kan ontplooien. Daarbij willen we blijven focussen op de talenten en interesses van leerlingen. Het stimuleren en ontwikkelen van toptalenten is echter maar één ding.

Een kind vandaag draagt bij tot de economische vooruitgang morgen. Leerlingen die het iets moeilijker hebben, moeten alle kansen krijgen. Door de begeleiding van leerlingen te verbeteren en hen bij te staan in hun studiekeuze stuwen we hen naar hun beste niveau. De talenten van vandaag verdienen de leerkrachten van morgen. Leerkrachten zijn mensen met een groot hart voor kinderen en jongeren. Zij stimuleren hen om hun talenten te ontwikkelen, en maken hen wegwijs in het leven. Toch worden ze in het uitvoeren van hun taak vaak gehinderd door te veel administratieve taken.

Daarom wil CD&V ervoor zorgen dat leerkrachten minder administratieve klussen moeten opknappen, de lerarenopleiding versterken en scholen alle ruimte geven om de beste mensen aan te werven.

Onze
verdienste...

Wij realiseerden binnen de Vlaamse regering een blauwdruk voor de verbetering van het onderwijs.

Ons
plan...

Werken aan onderwijs dat meer leerlingen meer kansen biedt.

15
synoniem
met
toekomst
Jongeren

Studenten zijn onze grootste natuurlijke rijkdom. We springen er beter voorzichtig en vooral toekomstgericht mee om.

Daarom wil CD&V de komende vijf jaar maatregelen nemen om het hoger onderwijs te verzekeren en te versterken, maar ook om jongeren de kans te geven zichzelf te ontplooien.

Benjamin
Dalle
Lijsttrekker
Kamer van Volksvertegen-woordigers
Brussel
Een Vlaanderen waar studeren loont,
ook dat is een warm Vlaanderen.
werk maken van studeren

Onze economie is kennisgedreven. Daarom zijn hogere studies cruciaal. Binnen het hoger onderwijs telt niet alleen boekenwijsheid. We willen ook jongeren met ondernemerszin belonen. Daarom wil CD&V ervoor zorgen dat studenten de smaak van het ondernemen te pakken krijgen.

CD&V wil eveneens investeren in vernieuwende trajecten. In Duitsland wisselen sommige studenten werken af met studeren. Dit kan in Vlaanderen ook. Een tijdelijke, begrensde vrijstelling van bijdragen voor studenten die in bijberoep een bedrijf oprichten zet hen op de goede weg.

CD&V wil ook de reglementering op studentenarbeid aanpassen. Door de 50 wettelijk voorziene dagen te vertalen naar 100 halve dagen is er meer flexibiliteit in de berekening en is het makkelijker om studenten tijdens de piekuren te laten werken.

Dat is niet alleen interessant voor de jobstudenten zelf, maar ook voor de zaakvoerder die hen tewerkstelt.

Wie studeert, wil natuurlijk uitzicht op een kwaliteitsvolle job hebben. CD&V zal de mouwen opstropen in zijn strijd tegen de jeugdwerkloosheid, en onder meer werk maken van de jeugdgarantie. Die zorgt ervoor dat alle -25-jarigen binnen de 4 maand na hun inschrijving een opleiding of job op maat van hun studies vinden.

Onze
verdienste...

Het stimuleren van leerrijke internationale ervaringen bij studenten.

Ons
plan...

Het organiseren van meer stageplaatsen en werkervaring tijdens de studietijd.

Een eigen
huis

Jonge gezinnen willen hun eigen huis. Terecht, want een eigendom biedt zekerheid, nu en later. CD&V houdt vast aan de woonbonus, een stevige financiële stimulans voor wie een eigen woning heeft. Met deze fiscale tegemoetkoming wil CD&V vooral de aankoop en renovatie van bestaande woningen ondersteunen, al komen ook nieuwbouwprojecten nog steeds in aanmerking voor de woonbonus.

Open ruimte is in Vlaanderen heel schaars geworden. Ook hier maakt CD&V duurzame keuzes, bijvoorbeeld door de nadruk te leggen op kleinere inbreidingsprojecten. Wilt u toch nieuwe ruimte bebouwen? Dan stellen wij voor dat u dat dicht bij de bebouwde kern doet.

Zo vermijden we niet alleen dat nog meer kostbare open ruimte verdwijnt, maar verzekert u zich ook van de nabijheid van werk, een stads- of dorpskern en ontspanningsmogelijkheden. Ook het stimuleren van ‘samen-wonen’ of co-housing maakt deel uit van ons plan voor duurzaam, betaalbaar en kwalitatief wonen.

Wilt u in uw vertrouwde omgeving blijven wonen? Dat is begrijpelijk. U hebt er uw sociaal netwerk en bent er vertrouwd met het dienstenaanbod. CD&V blijft dat wonen in eigen streek ondersteunen, want in een aantal Vlaamse regio’s is de druk op de woningmarkt groot als gevolg van migraties.

Bent u al een jaartje ouder of denkt u al na over de verre toekomst? CD&V ook. Door het woon- en het zorgbeleid goed op elkaar af te stemmen, willen we ervoor zorgen dat meer mensen langer thuis kunnen blijven wonen.

Bianca
Debaets
Lijsttrekker Vlaams Parlement
Brussel
Voor iedereen een kwalitatieve woning,
ook dat moet kunnen in een warm Vlaanderen.
Onze
verdienste...

Betaalbaar wonen in eigen streek.

Ons
plan...

Woonbonus blijft topprioriteit maar wel focus op aankoop en renovatie van bestaande woningen.

LASTEN VERLAGEN
OM ONDERNEMERS
KANSEN TE GEVEN

Ondernemende Vlamingen moeten aangemoedigd worden. Wie een bedrijf opstart, neemt een risico en dat vergt moed. Daarom wil CD&V de komende vijf jaar werken aan de maatschappelijke erkenning van ondernemerschap. Alleen in een samenleving die de inspanningen van ondernemers naar waarde schat, zullen (jonge) Vlamingen geneigd zijn om hun nek uit te steken.

Deze nieuwe cultuur voor ondernemers kan er alleen maar komen mits steun van een efficiënte en dienstverlenende overheid. Die moet zorgen voor een rechtvaardige en stimulerende fiscaliteit en een aantrekkelijk statuut voor zelfstandigen.

Voor CD&V moet iedereen met een ondernemend idee kunnen rekenen op de juiste dienstverlening om dit idee om te zetten in een haalbaar bedrijf. Om de slaagkansen te verhogen, wil CD&V meewerken aan verstandig beleid dat kandidaat-starters de juiste informatie en begeleiding geeft. Zo kunnen starters goed voorbereid beginnen en stapsgewijs duurzame tewerkstelling creëren.

CD&V zal de loonkosthandicap tegen 2018 wegwerken. Zo kunnen onze bedrijven internationaal blijven concurreren en jobs creëren. De energiekosten moeten gelijkgeschakeld worden met die in onze buurlanden.

Niet alle ondernemers zijn even succesvol. Deze mensen hebben recht op een menswaardig bestaan, ook als het economisch slecht gaat. CD&V neemt zich voor armoede bij zelfstandigen te bestrijden. Ook ondernemers die na een faillissement willen herbeginnen, verdienen een tweede kans en dus de nodige steun.

CD&V wil eveneens verder werken aan een betere doorstroming van het onderwijs naar het bedrijfsleven. Vooral in de door kennis gedreven sectoren klinkt de roep naar de zogenaamde ‘STEM-beroepen’ (Science, Technology, Engineering, Mathemathics) steeds luider. In het algemeen beleid inzake hoger onderwijs zal CD&V zowel de toegang tot hogere studies optimaal garanderen, als toptalenten stimuleren en ontwikkelen.

Koen
Geens
Lijsttrekker Kamer van Volksvertegen-woordigers
Vlaams-Brabant
Onze
verdienste...

Het competitiviteitspact van 2013 (met o.a. de afbouw van de loonkosthandicap, maatregelen voor ontwrichte zones...) en het sterk verbeterde sociaal statuut voor zelfstandigen (o.a. hogere minimumpensioenen).

Ons
plan...

Vlottere toegang tot kapitaal, minder lasten op arbeid, minder administratie.

Pieter
De Crem
Lijsttrekker Kamer van Volksvertegen-woordigers
Oost-Vlaanderen
Werken
belonen

Werk is de beste garantie op koopkracht. Iemand die werkt loopt veel minder risico op een leven in armoede en legt ook heel wat sociale contacten. Een interessante job zorgt voor zelfontplooiing en een duurzame sociale bescherming. Daarom zal CD&V arbeid betaalbaar houden. De loonkosthandicap moet weg tegen ten laatste 2018.

CD&V wil dat werken loont. Het verschil tussen werken en nietwerken moet voldoende groot zijn. We verhogen ook het gedeelte van het inkomen dat vrijgesteld wordt van belastingen. Dat extra nettoloon kan soms het verschil maken tussen werken of kiezen voor een uitkering en minder kosten voor kinderopvang, verplaatsingen...

Meer dan ooit zijn kennis en vaardigheden troeven op de arbeidsmarkt. Maar meer dan ooit zijn kennis en vaardigheden ook vluchtig. Permanent bijblijven is de uitdaging. CD&V wil dat jongeren zonder diploma snel een vorming op maat krijgen. Stages moeten de regel worden in onderwijs. De arbeidsmarkt is niet meer dezelfde als 50 jaar geleden.

Zware handenarbeid heeft door de automatisering plaatsgemaakt voor meer kenniswerk. Er zijn vandaag ook meer jobs in de dienstensector dan in de industrie. Die evoluties maken dat de organisatie van arbeid verandert. Zo zijn werkvormen zoals telewerk interessante opties geworden.

En we moeten verder gaan: verschillen tussen statuten van werknemers, zelfstandigen en ambtenaren die niet meer beantwoorden aan de realiteit op de werkvloer moeten verder afgebouwd worden.

De langere levensverwachting maakt het ook mogelijk om wat langer aan de slag te blijven. Maar langer werken zal ook anders werken moeten zijn. Zo zijn rustpauzes doorheen de loopbaan meer noodzakelijk dan vroeger. De arbeidsmarkt is dus volop in beweging.

CD&V blijft ervan overtuigd dat een goed sociaal overleg onmisbaar is om een goed antwoord te formuleren op die evoluties. De vertegenwoordigers van werknemers en werkgevers brengen heel wat expertise in het debat en zorgen ook voor draagvlak.

Peter
Van Rompuy
Lijsttrekker Vlaams Parlement
Vlaams-Brabant
Een overheid die de arbeidsbeleid
aanpast aan de wijzigende
omstandigheden, ook dat is
een warm Vlaanderen.
Want ook een doordachte,
vlotte mobiliteit draagt bij tot
een warm Vlaanderen.
Vlaanderen
moet
vooruit
0
km fietspaden
0
km snelweg
0
km tram tracé
Onze
verdienste...

De heraanleg van 840 kilometer snelweg en de aanleg van 1750 kilometer nieuwe en vernieuwde fietspaden. Door het voorzien van nieuwe wegen en spitsstroken werden enkele knelpunten weggewerkt. Bovendien gaat de verkeersveiligheid in Vlaanderen er nu reeds vijf jaar na elkaar op vooruit.

Ons
plan...

CD&V wil verder werken aan meer verkeersveiligheid, meer en snellere infrastructuur en gedragsverandering.

Stappen,
trappen en
openbaar
vervoer moet
gestimuleerd
worden.
Vlaanderen
moet
vooruit

VLOTTE VEILIGE EN DUURZAME MOBILITEIT

De welvaart van de Vlaming is voor een groot deel afhankelijk van de vlotheid waarmee hij zich kan verplaatsen. Naar school of naar het werk gaan, familieleden en vrienden bezoeken, reizen of winkelen… mobiliteit is het bindmiddel tussen onze dagelijkse activiteiten. CD&V zal ook de komende vijf jaar blijven investeren in een vlotte, veilige en duurzame mobiliteit. Er wordt immers verwacht dat het personenvervoer, zonder de juiste maatregelen, tegen 2030 met 20% zal stijgen tegenover 2008, en het vrachtvervoer met liefst 68%. Ook de gemiddelde snelheid waarmee we ons van het ene naar het andere punt begeven, zou dalen met 29% tijdens de spits en met 16% tijdens de daluren. CD&V zal werk maken van verschillende projecten in alle Vlaamse provincies, zoals de Noord-Zuidverbinding en de Oosterweelverbinding in Antwerpen.

VERKEERSVEILIGHEID CENTRAAL

Verkeersveiligheid staat centraal bij alle infrastructuurwerken. De 809 gevaarlijke punten op onze gewestwegen worden stuk voor stuk aangepakt. Resultaat? In 2008 telden we in Vlaanderen nog 495 verkeersdoden, in 2012 381. Een drastische terugval, maar niet genoeg, want elke verkeersdode is er één te veel. Daarom zal de CD&V ook de komende vijf jaar zijn schouders zetten onder het nieuwe Mobiliteitsplan Vlaanderen. De doelstelling? 0 verkeersdoden tegen 2050.

SLIMME INFRASTRUCTUUR EN GEDRAGSVERANDERING

CD&V zal blijven investeren in slimme infrastructuur zoals trajectcontrole. Maar ook een gedragswijziging staat hoog op de agenda. Na de invoering van de kilometerheffing voor vrachtwagens in 2016, komen we tot een geleidelijke invoering van rekeningrijden voor personenwagens. Maar we doen dit op een doordachte manier. We willen eerst de nodige lessen trekken uit de kilometerheffing voor vrachtwagens. Ten tweede willen we ook de resultaten van het proefproject in de GEN-zone grondig bestuderen. We hebben daarbij aandacht voor de sociale impact van rekeningrijden. Ook eventuele ongewilde effecten van sluipverkeer moeten maximaal worden vermeden.

STAPPEN, TRAPPEN EN OPENBAAR VERVOER

De auto blijft ons favoriete vervoersmiddel, zelfs voor korte afstanden. Dat moet anders. Stappen, trappen en openbaar vervoer moeten gestimuleerd worden. Daarom blijft CD&V investeren in een kwalitatief fietsroutenetwerk en betrouwbaar openbaar vervoer. Maar dat is niet alles. Om onze snelwegen te ontlasten, wil CD&V meer investeren in waterwegen en havens. Elke vracht die over het water gaat, is er een minder op de weg. De verschillende vormen van openbaar vervoer moeten niet alleen stipter en betrouwbaarder worden, maar ook beter op elkaar worden afgestemd. CD&V wil daarom werk maken van betere overstapmogelijkheden, vlottere verbindingen en zelfs een eenticketsysteem invoeren. Het mobiliteitsbeleid streeft ernaar om de impact van het verkeer op mens en milieu te beperken zonder de sociale en economische functie van mobiliteit te ondermijnen.

Onze
verdienste...

De heraanleg van 840 kilometer snelweg en de aanleg van 1750 kilometer nieuwe en vernieuwde fietspaden. Door het voorzien van nieuwe wegen en spitsstroken werden enkele knelpunten weggewerkt. Bovendien gaat de verkeersveiligheid in Vlaanderen er nu reeds vijf jaar na elkaar op vooruit.

Ons
plan...

CD&V wil verder werken aan meer verkeersveiligheid, meer en snellere infrastructuur en gedragsverandering.

Brigitte
Grouwels
Lijsttrekker Brussels Parlement

Een goede mobiliteit is ook voor onze economie van levensgroot belang. Alleen op die manier kan Vlaanderen de Europese draaischijf voor logistiek en transport blijven, en zijn kracht als een innovatieve, logistieke groeipool ten volle ontplooien. Een goede ontsluiting van havens, luchthavens, onze hoofdstad en de centrumsteden is cruciaal voor onze welvaart en levenskwaliteit.

Onder impuls van CD&V zitten Vlaanderen en Brussel al een tijdje op de goede weg. Sterker nog: nooit eerder werd er zoveel geïnvesteerd in Mobiliteit en Openbare werken dan door de huidige Vlaamse regering. In 2013 en 2014 bedraagt het budget telkens meer dan 3,1 miljard euro. In Brussel werd fiks geïnvesteerd in openbaar vervoer en het fiets- en parkeerbeleid. Dat zorgde onder meer voor 7% minder autogebruik op de gewestwegen in vergelijking met 2013.

Wie slim is
innoveert
Hendrik
Bogaert
Lijsttrekker
Kamer van Volksvertegen-woordigers
West-Vlaanderen
Joke
Schauvliege
Lijsttrekker Vlaams Parlement
Oost-Vlaanderen
Samen werken aan innovatie, ook dat draagt
bij tot een warm Vlaanderen.

Kennis is onze belangrijkste grondstof. Om onze economie en industrie ook in de toekomst te versterken, zal CD&V die optimaal ontginnen en beter benutten. Dat vraagt vooral een voortdurende inspanning op het niet-gericht of fundamenteel onderzoek in universiteiten en hogescholen. Een langetermijnbeleid op het gebied van Onderzoek & Ontwikkeling is een absolute noodzaak.

INNOVATIECLUSTERS

CD&V wil door het ondersteunen van clusters het ‘nieuwe industrieel ondernemen’ in Vlaanderen stimuleren. Binnen deze clusters werken bedrijven samen met kennisinstellingen en de overheid aan vernieuwende producten en diensten die geschikt zijn voor export wereldwijd. CD&V zal ervoor helpen zorgen dat deze clusters aansluiting vinden met de technologiedomeinen van de toekomst, zoals micro- en nanoelektronica, fotonica, nanotechnologie, industriële biotechnologie, geavanceerde materialen, fabricagesystemen en -processen. Enkele voorbeelden van nieuwe innovatieclusters zijn Imec in Vlaams-Brabant (nanotechnologie), Flanders’ Care (innovatie en ondernemen in de zorgen welzijnssector), het cluster van de bio-gebaseerde economie in Oost-Vlaanderen en de ontwikkelende cluster in de niche van de fietsenindustrie in Limburg.

VERNIEUWEND CULTUURBELEID

Ook het cultuurbeleid moet vernieuwend blijven. CD&V wil creativiteit van onderuit laten groeien, innovatie stimuleren en traditie waarderen. Een infrastructuur die aan de noden van de tijd beantwoordt, is daarbij van groot belang. Zo krijgen verenigingen en professionelen de ruimte en de kansen om mooie dingen uit de grond te stampen.

Onze
verdienste...

Wij hielpen federaal het fiscaal gunstige regime voor onderzoekers uit te breiden. Op Vlaams niveau werd een nieuw industrieel beleid gevoerd.

Ons
plan...

Het stimuleren van samenwerkingsverbanden tussen bedrijven, universiteiten en overheden door investeringen in onderzoek

LATEN WE OOK DE
AGRO-VOEDINGSSECTOR
NIET VERGETEN
Kris
Peeters
Lijsttrekker Vlaams Parlement
Antwerpen

Dit is immers een van de belangrijkste sectoren in Vlaanderen. Het is noodzakelijk dat deze sector ook in de toekomst vooruitgang boekt. Daarom zal CD&V werk maken van maatregelen voor een innovatieve landbouwsector, een vereenvoudigde administratie en een gunstigere fiscaliteit en de doorstroom uit het onderwijs naar de sector maximaal bevorderen.

Pensioennaarwerken
werknemers
zelfstandigen
pensioenen
zelfstandigen
gelijk met
minimum
pensioenen
werknemers
min. pensioen
Een sterke verhoging van
de laagste pensioenen
Servais
Verherstraeten
Lijsttrekker
Kamer van Volksvertegen-woordigers
Antwerpen
Onze
verdienste...

Wij realiseerden een sterke verhoging van de laagste pensioenen en de gelijkschakeling van de minimumpensioenen van zelfstandigen en werknemers.

Ons
plan...

Voor iedereen een goed pensioen door langere loopbanen mogelijk te maken.

Pensioennaarwerken

PENSIOEN BOVEN ARMOEDEGRENS

We kunnen er niet omheen: omdat Vlamingen langer leven en er minder kinderen worden geboren, vergrijst de bevolking. Steeds meer mensen ontvangen een wettelijk pensioen. Bovendien beschermt dat pensioen niet iedereen tegen armoede. CD&V heeft de ambitie om elke gepensioneerde een levensstandaard boven de Europese armoededrempel te garanderen. Om die reden stellen we een duurzame oplossing voor. Loopbanen moeten gemiddeld langer worden. Want een laag pensioen is vaak het gevolg van een korte of onvolledige loopbaan.

PENSIOENLOOPBAAN

We kiezen uitdrukkelijk voor een pensioenloopbaan. CD&V gaat voor volledige carrières van 45 loopbaanjaren. We behouden de pensioenleeftijd op 65 jaar, maar dit mag geen drempel zijn voor wie langer aan de slag wil blijven. Wie langer heeft bijgedragen, moet daarvoor beloond worden. Pensioen naar werken, dus. Daarbovenop wil CD&V werk maken van enkele dringende hervormingen op de arbeidsmarkt, zoals een lagere loonkost voor oudere werknemers en permanente vorming. Bovendien zal CD&V de creatie van jobs die ouderen gemakkelijk aankunnen stimuleren. Ook die kunnen bijdragen tot een langere loopbaan.

PENSIOEN AANGEPAST AAN SAMENLEVINGSVORM

Daarnaast wil CD&V de opbouw van pensioenrechten afstemmen op de uitdagingen van hedendaagse samenlevingsvormen. Zo moeten de opgebouwde wettelijke en aanvullende pensioenrechten bij echtscheiding of ontbinding van het wettelijk samenwonen gelijk worden verdeeld over de partners.

Genieten van een toereikend pensioen,
ook dat moet kunnen in een warm Vlaanderen.
Onze
verdienste...

Wij realiseerden een sterke verhoging van de laagste pensioenen en de gelijkschakeling van de minimumpensioenen van zelfstandigen en werknemers.

Ons
plan...

Voor iedereen een goed pensioen door langere loopbanen mogelijk te maken.

Een zorg op maat voor iedereen

Sommige ontwikkelingen hebt u tijdens uw leven helaas niet volledig onder controle. Zo is het best mogelijk dat u in de toekomst baat heeft bij – overigens uitstekende – zorgverlening in Vlaanderen. Volgens CD&V moet in een solidair zorgsysteem diegene die zorg nodig heeft steeds centraal staan, en moet de overheid altijd voorrang geven aan zorgvormen die het dichtst aanleunen bij de thuissituatie van de patiënt.

CD&V is ervan overtuigd dat kwaliteit in de zorgsector het allerbelangrijkste is, en dat zorg moet toegankelijk zijn voor alle groepen en lagen van de bevolking. CD&V zal erover waken dat er geen kloof ontstaat tussen de zorg voor kansarmen en die voor (veeleer) welgestelde Vlamingen.

Op federaal niveau zal CD&V garanderen dat zorg toegankelijk, kwalitatief en betaalbaar blijft. CD&V staat garant voor een efficiënte organisatie van de Vlaamse sociale bescherming.

Wist je dat...

...er door de vergrijzing veel extra nieuwe medewerkers in de zorgsector nodig zijn? In september 2012 daalden de openstaande vacatures in de sector bij de VDAB voor het eerst in zes jaar.

Want een Vlaanderen waar men voor
elkaar zorgt, ook dat is een warm
Vlaanderen.
Jo
Vandeurzen
Lijsttrekker Vlaams Parlement
Limburg
Onze
verdienste...

Wij zorgden voor meer dan 200 miljoen euro ondersteuning voor personen met een handicap.

Ons
plan...

Door blijvende innovatie en efficiënte keuzes de juiste zorgen toedienen op het juiste moment door de juiste zorgverstrekker op de juiste plaats.

in welk
Vlaanderen
wil u
leven?
Innovatie

Dankzij innovatie kunnen onze kwaliteitsvolle producten concurreren op de wereldmarkt

Via nieuwe therapieën en geneesmiddelen realiseren we betere zorg voor de mensen.

INVESTEREN
IN LEEFOMGEVING

Versterken van handelskernen, horeca en toerisme

Investeren in schoolgebouwen, woonzorgcentra en infrastructuur voor zorg en cultuur.

SLIMME
NETWERKEN

Energiezekerheid, vlotte mobiliteit en een performante overheid als basis voor economische groei

Betaalbare energie, veilige mobiliteit en een overheid als partner.

GROEI- EN
CONCURRENTIE
KRACHT

Loon-, kapitaals- en energiekosten onder controle houden om onze bedrijven zuurstof te geven.

Sterke bedrijven creëren meer en betere jobs

ONDERWIJS

Sterke talenten zijn de grondstof van onze economie.

Goed opgeleide jongeren bouwen aan een warme samenleving.

ECONOMISCHE
GROEI
ZONDER
SOCIALE
AFBRAAK
FISCALITEIT

Werken aan lagere loonkosten.

Een groter deel van het inkomen niet belasten om werken aan te moedigen.

NIEUWE SOCIALE
BESCHERMING

Een sociale bescherming die mensen aanmoedigt en dient als springplank.

Een sociale bescherming die niemand aan zijn of haar lot overlaat en dient als vangnet.

BANENPACT

Meer mensen langer aan de slag.

Meer werkbare loopbanen en anders werken.

EEN INNOVATIEVE, ECONOMISCHE GROEIPOOL

CD&V gelooft in een duurzame economische groei om de welvaartstaat te vrijwaren. Daarom willen we via innovatie en ondernemerschap de economische fundamenten van Vlaanderen daadkrachtig versterken zodat onze regio kan uitblinken als innovatieve en economische groeipool.

EEN GROEI- EN CONCURRENTIE
PACT

Een anticrisisbeleid voor Vlaanderen is noodzakelijk maar niet voldoende. CD&V wil een antwoord op structurele problemen. Duurzame groei moet hierin voorop staan. Tegen 2018 werken we de loonkostenhandicap volledig weg.

Een rechtvaardige en groei-bevorderende fiscaliteit

Onze fiscaliteit heeft nood aan een grondige bijsturing. We realiseren een fiscale verschuiving weg van de lasten op arbeid. Zo worden werken en het creëren van jobs een stuk aantrekkelijker.

Investeren in slimme netwerken

Slimme investeringen leggen de basis voor een duurzame economische groei. In het kader van zijn sociaaleconomisch programma zal CD&V investeren in drie cruciale netwerken: energie, mobiliteit en informatie.

Een versterkt onderwijs-aanbod

Of Vlaanderen vooruitgaat, hangt voor een groot deel af van de kwaliteit van ons onderwijs. Daarom wil CD&V investeren in onderwijs dat durft te veranderen. Ons doel is om onze leerlingen, leerkrachten, directies en schoolbesturen nog sterker maken. Ook investeringen in schoolgebouwen zijn een topprioriteit

Een banenpact en een modern sociaal overleg

Samen werken aan groei is belangrijk. CD&V is ervan overtuigd dat een modern sociaal overleg nog steeds toekomst heeft. Met een banenpact willen we ervoor zorgen dat er meer mensen aan de slag zijn, in gemiddeld langere loopbanen en in meer werkbare jobs.

Een nieuwe sociale Bescherming

Dankzij de zesde staatshervorming krijgt Vlaanderen een unieke kans om voor een sociale hervorming te gaan. CD&V zal de Vlaamse Sociale Bescherming uitbouwen tot een echt vangnet voor zorgbehoevenden en elke Vlaming die om wat voor reden dan ook in moeilijkheden verkeert. We investeren ook sterk in zorginfrastructuur.

Investeren in een kwalitatieve LEEFOMGEVING

Vlamingen moeten kunnen wonen, werken en ontspannen in een kwalitatieve leefomgeving. CD&V zal economie en ecologie op een doordachte manier verzoenen. Verstandig groen dus.

Samen
sterk
"Dat is de kracht van de christendemocratie".

Door samenwerking realiseerde CD&V in Vlaanderen, België en Europa hervormingen op vlak van onze staatsstructuren, begrotingen en banktoezicht.

Wouter Beke

lijsttrekker Kamer van Volksvertegenwoordigers
Limburg voorzitter CD&V

Een warm en welvarend Vlaanderen is een zaak van iedereen. Samen bouwen aan beter, er samen uw schouders onder zetten. Lees ons plan, geef uw suggesties, en bouw op een positieve manier met ons samen aan een plek waar het goed is om te leven, te studeren, te ondernemen, te werken... Een plek om samen oud te worden.

Deze website is speciaal ontworpen om te bekijken op PC of tablet (liggend formaat) en is dus helaas niet beschikbaar voor uw toestel.

Indien u ons op uw tablet bezoekt, gelieve dan simpelweg uw tablet te draaien.